Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FEDDE VERTAALT VOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke dan wel rechtspersoon die een Overeenkomst (van opdracht) met FEDDE VERTAALT heeft gesloten of wenst aan te gaan;

Overeenkomst (van opdracht): de door FEDDE VERTAALT en Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst van Opdracht met betrekking tot vertaalwerkzaamheden

FEDDE VERTAALT: de eenmanszaak FEDDE VERTAALT, gevestigd te (1056 RZ) Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de James Cookstraat 20-huis.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FEDDE VERTAALT en alle Overeenkomsten tussen FEDDE VERTAALT en Opdrachtgever.

1.2  Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3  Alle in het kader van Overeenkomsten uit te voeren opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door FEDDE VERTAALT, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon bij FEDDE VERTAALT zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

1.4  FEDDE VERTAALT kan bij de uitvoering van de Overeenkomst eigen medewerkers dan wel derden inschakelen waarbij FEDDE VERTAALT de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.

1.5  Alle rechten en aanspraken die, zoals in deze algemene voorwaarden en in nadere Overeenkomsten ten behoeve van FEDDE VERTAALT worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door FEDDE VERTAALT ingeschakelde derden.

1.6  Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden

 

voor het overige van toepassing. FEDDE VERTAALT en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7  Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen.

1.8  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

1.9  Indien FEDDE VERTAALT niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FEDDE VERTAALT op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de Overeenkomst

2.1  De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (e-mail) aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever en aanvaarding van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht door FEDDE VERTAALT. FEDDE VERTAALT draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door Opdrachtgever aan te leveren materiaal in het bezit van FEDDE VERTAALT dient te zijn.

2.2  Indien FEDDE VERTAALT in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen redelijke en adequate termijn heeft kunnen inzien, kan FEDDE VERTAALT na de aanvaarding van de Opdracht/Offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde is ook van toepassing indien de door Opdrachtgever aangeleverde bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 2.1 genoemde aanleverspecificaties.

2.3  Een samengestelde prijsopgave verplicht FEDDE VERTAALT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten of Overeenkomsten.

2.4  FEDDE VERTAALT kan niet aan zijn/haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1  Indien Opdrachtgever na de totstandkoming van de Overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is FEDDE VERTAALT gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2  Indien een opdracht door Opdrachtgever wordt ingetrokken tijdens de uitvoering, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding van 50% van het geoffreerde bedrag voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

3.3  Indien FEDDE VERTAALT voor de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de Opdracht / Overeenkomst.

 

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1  FEDDE VERTAALT is gehouden de Opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door Opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2  FEDDE VERTAALT zal alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. FEDDE VERTAALT zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten.

4.3  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft FEDDE VERTAALT het recht een Opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

4.4  FEDDE VERTAALT en Opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de Overeenkomst in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.

4.5  Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan FEDDE VERTAALT de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6  FEDDE VERTAALT staat niet in voor de juistheid van de door Opdrachtgever aan FEDDE VERTAALT verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.

4.7  Indien Opdrachtgever in gebreke komt in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen jegens FEDDE VERTAALT, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van FEDDE VERTAALT is ontstaan, in het bijzonder de wettelijke rente zoals opgenomen in artikel 9.4 van deze algemene voorwaarden. Het gaat hier om de betalingsverplichtingen en niet om de niet-deugdelijke nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt FEDDE VERTAALT het auteursrecht op door de FEDDE VERTAALT in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde vertalingen en andere teksten.

5.2  Indien FEDDE VERTAALT ter uitvoering van een Overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het haar toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere Overeenkomsten te gebruiken.

5.3  Opdrachtgever vrijwaart FEDDE VERTAALT tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 6 – Ontbinding

6.1  FEDDE VERTAALT kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden wanneer Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van Opdrachtgever is ingediend of indien Opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

6.2  Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van Opdrachtgever, is FEDDE VERTAALT gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de Overeenkomst.

6.3  Ontbinding van de Overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat Opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door FEDDE VERTAALT reeds uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1  Opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan FEDDE VERTAALT kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de vertaling schriftelijk aan FEDDE VERTAALT te melden. Het uiten van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2  Indien Opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien FEDDE VERTAALT zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt. Wijziging door FEDDE VERTAALT van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van Opdrachtgever houdt niet in dat FEDDE VERTAALT erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.3  Indien de klacht gegrond is, is FEDDE VERTAALT gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien FEDDE VERTAALT redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

7.4  Het recht op reclame van Opdrachtgever vervalt indien Opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

 

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1  De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. FEDDE VERTAALT zal, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2  Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden anders dan na ingebrekestelling van FEDDE VERTAALT om alsnog deugdelijk na te komen binnen een redelijke termijn van tenminste 7 dagen.

8.3  De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.

8.4  Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

 

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1  Het honorarium voor FEDDE VERTAALT is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. FEDDE VERTAALT kan naast haar honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening brengen.

9.2  Het bedongen honorarium is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3  Indien FEDDE VERTAALT met Opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is FEDDE VERTAALT niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 6.2, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

9.4  Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is Opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval Opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Is Opdrachtgever een consument, dan geldt de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

9.5  Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.

9.6  Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan FEDDE VERTAALT verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1  FEDDE VERTAALT is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan FEDDE VERTAALT toerekenbare tekortkoming. FEDDE VERTAALT is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van (indirecte) schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid van FEDDE VERTAALT is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht.

10.2  De aansprakelijkheid van FEDDE VERTAALT is nimmer hoger dan het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

10.3  Opdrachtgever vrijwaart FEDDE VERTAALT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarbij de schade aan een ander dan FEDDE VERTAALT is toe te rekenen. Voorts vrijwaart Opdrachtgever FEDDE VERTAALT voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van FEDDE VERTAALT bestaat.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop FEDDE VERTAALT geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor FEDDE VERTAALT niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

11.2  Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van FEDDE VERTAALT opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van Opdrachtgever wel bestaan. Indien Opdrachtgever consument is, geldt opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

11.3  Indien FEDDE VERTAALT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is FEDDE VERTAALT gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1  Op rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en FEDDE VERTAALT is het Nederlands recht van toepassing.

12.2  Voor alle geschillen is de rechter in Amsterdam bevoegd.

 

Artikel 13 – Depositie

13.1  FEDDE VERTAALT behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen.

13.2  De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.